Nej-Firmy

U nás lidé hledají nej firmy. Jste mezi nimi?

V katalogu se nachází 72 685 ověřených firem.

VY JSTE NEJ-FIRMY

Společně s Vámi tvoříme katalog nelepších firem. Přinášíme Vám exkluzivní prezentaci Vaší společnosti tím nejefektivnějším způsobem. Protože na internetu nestačí jen být, ale být vidět.


S pozdravem

Ofertis s. r. o.

Kontakt

Ofertis s.r.o.
IČ: 03482413
DIČ: CZ03482413
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3585186309/0800

Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 15:00

V jámě 699/1
110 00 Praha 1
+420 603 700 001
info@nej-firmy.cz
www.nej-firmy.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Katalog firem nej-firmy.cz, zastoupený společností Ofertis s.r.o. se sídlem V jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03482413, DIČ: CZ03482413 (dále jen "Provozovatel"), je provozován za účelem poskytování údajů o firmách a podnikatelských subjektech (dále jen "Zákazník"). Provozovatel dále umožňuje v této veřejné databázi zákazníkům propagovat vlastní služby a produkty, a tím podporovat podnikatelskou činnost Zákazníků.

2. Pravidla pro užívání katalogu

2.1. Zákazník má možnost rozšířit své základní údaje v databázi o podrobný popis své činnosti, logo, kategorie, klíčová slova a další údaje.

2.2. Provozovatel neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Zákazníky v katalogu firem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných v katalogu firem ani za jednání Zákazníků.

2.3. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných Zákazníkem.

2.4. Odkazy v záznamech Zákazníků mohou vést na webové stránky třetích stran.

2.5. Provozovatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost služeb, nicméně bude vždy v co nejvyšší míře usilovat o znovuzprovoznění služeb a jejich bezproblémový chod.

3. Rozsah poskytovaných služeb

3.1. V základním režimu má Zákazník možnost o sobě publikovat základní a veřejně dostupné údaje.

3.2. V rozšířeném režimu má Zákazník možnost vyplnit popis své činnosti, poskytovaných služeb a produktů. Dále možnost doplnit libovolná klíčová slova, která charakterizují jeho činnost a zvyšují tak dohledatelnost Zákazníka. Zákazníci v rozšířeném režimu jsou zvýhodňováni vůči Zákazníkům v základním režimu. Zákazník využívající službu VIP klíčová slova je v rámci jejích zvolených parametrů ve vyhledávání zobrazen mezi prvními třemi pozicemi.

3.3. Zákazník má právo prostřednictvím Provozovatele údaje o sobě aktualizovat, doplňovat či měnit.

4. Cenové ujednání

4.1. Záznamy o Zákaznících v základním režimu jsou v katalogu firem vedeny bezplatně.

4.2. Záznamy o Zákaznících v rozšířeném režimu jsou zpoplatněny. Provozovatel bude zobrazovat rozšířený záznam o Zákazníkovi po dobu 12 měsíců, pokud není dohodnuto jinak.

5. Zpracování osobních údajů

5.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

5.2. V rámci samotného poskytování služeb katalogu však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.

5.3. Pro účely užívání služby katalogu Zákazníkem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Zákazníkem v rámci firemního profilu na katalogu nebo v souvislosti s využitím služeb katalogu (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

5.4. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Zákazník užívá služby na katalogu, a jejíchž smluvní stranou je Zákazník , jako subjekt osobních údajů.

5.5. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 5.3. a 5.4. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5.6. Pokud Zákazník předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů Provozovatelem v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Zákazník odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto Obchodní podmínky obsahují pouze základní ustanovení a dále se vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (NOZ).

6.2. Stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se platné ustanovení dle Obchodního zákoníku.

6.3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.